ไปเที่ยวเลหลีเป๊ะกัน ^^

posted on 13 Dec 2016 13:12 by candytreez in travel directory Travel

การเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

    เดินทางโดยรถยนต์ 

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน จ.ประจวบคีรีขนัธ์, จ.ชมุพร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านเข้าเขต จงัหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง จากพัทลุงไปอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 406 ถึง จังหวัดสตูล ระยะทาง 973 กิโลเมตร

จ.สตูล-เกาะหลีเป๊ะ เมื่อถึงบริเวณสามแยกฉลุง เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง ฉลุง-ละงู ผ่านอำเภอท่าแพ เข้าสู่ตัวเมืองอำเภอละงู แล้วขับเลยไปท่าเทียบเรือปากบารา (บริเวณท่าเทียบเรือปากบาราจะมีสถานที่ให้บริการจอดรถที่สะดวก ปลอดภัย ไว้บริการ)

   เดินทางโดรถไฟ 

สามารถเดินทางไปกับขบวนรถไฟกรุงเทพฯ-ยะลา หรือ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ ได้โดยซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟไทย(หัวลำโพง)และลงที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นนั่งรถแท็กซี่ ที่สถานีจอดรถใต้สะพานลอย หน้าที่ทำการไปรษณีย์สาขารัถการ หรือรถตู้โดยสาร หรือนั่งรถโดยสาร ประจำทางเข้าจังหวัดสตูล ระยะทาง 97 กม.

   เดินทางโดยรถโดยสาประจำทาง 

มีรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดา กรุงเทพฯ - สตลูให้บริการ ทุกวัน โดยรถเริ่มให้บริการที่สถานีขนสง่สายใต้ใหม่ ถนนบรมราชชนนี สอบถาม รายละเอียดการให้บริการได้ที่ สถานีขนส่ง รถโดยสารธรรมดา โทรหมายเลข 02-4345557-8, รถโดยสารปรับอากาศ โทร หมายเลข 02-4351199

   เดินทางโดยเครื่องบิน 

การเดินทางด้วยเครื่องบินสู่สนามบินหาดใหญ่ มีสายการบินที่รองรับ คือ 

1. สายการบินไทย

2. สายการบินนกแอร์ และ

3. สายการบินแอร์เอเชีย

จากนั้นเดินทางเข้าหาดใหญ่โดยรถต้สูนามบิน ไปยงัคิวรถตู้ตลาดเกษตร แล้ว ตอ่รถต้จูากควิรถต้ตูลาดเกษตรไปยงั ท่าเรือปากบารา โดยระบุว่า ลงที่ท่าเรือปากบารา

    การเดินทางจากท่าเรือต่างๆ

จากท่าเรือ ปากบารา จ.สตลู

   เรือ Speed boat : ใช้เวลาเดินทาง ถึงเกาะหลีเป๊ะ โดยประมาณ 1 ชั่โมง30 นาที มีเรือออกทุกวัน ตั้งแต่11.30 -13.30 น. ค่าตั๋วเรือโดยสาร 900 บาท 

   เรือ Ferry หรือ เรือไม้: ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง ตั๋วเรือโดยสาร 800 บาท/ท่าน

จากท่าเรือตามะลัง จ.สตลู เรือ Ferry เวลา 12.30 น. ค่าตั๋วเรือโดยสาร 900 บาท/ท่าน

จากท่าเรือ ศาลาด่าน /เกาะลันตา จ.กระบี่ ใช้เวลาเดินทาง ถึงเกาะหลีเป๊ะ โดยประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที ในเส้นทางนี้ผ่าน เกาะสำคัญๆ ของจังหวัดกระบี่และตรัง ได้แก่ เกาะมุก เกาะไหง เกาะบุโหลน เป็นต้น มีเรือออกทุกวัน เวลา 13 .00 น.

edit @ 14 Dec 2016 00:14:01 by CandytreeZ

Comment

Comment:

Tweet